การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ปี 2561

Subcategories