อบรม Young Smart Farmer ปี 2561 ระดับจังหวัด

 

 

 

อบรมระดับเขต.