การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ปี 2561

 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยข้าพเจ้าได้เป็นวิทยากรสอนผู้ที่เข้าร่วมอบรมในสถานีที่ 2 เรื่องการใช้น้ำในสวนลำไยอย่างรู้คุณค่า