ฟาร์มอัจฉริยะต้นทุนต่ำและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ที่ใช้ในสวนคือระบบให้น้ำอัฉริยะผ่านการทำงานของ Sensor ตรวจวัดความชื้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" จาก ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ ศูนย์แมคคาทรอนิกส์และออโตเมซั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

          ชุดอุปกรณ์ควบคุมการรดน้ำอัจฉริยะต้นทุนต่ำ เกษตรกรไทยยุค 4.0 รับภัยแล้ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านส่วนประกอบ 3 ส่วน

1) ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ การสั่งเปิด-ปิดระบบรดน้ำพืชผลในแปลงเกษตร พร้อมตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำได้ตามต้องการ

2) ระบบเซ็นเซอร์ติดตามสภาพอากาศ การตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3) ระบบสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน การติดตามผล พร้อมสั่งรดน้ำและให้ปุ๋ยแก่พืชตามต้องการ