"ความสุขมันอยู่ที่ใด หรืออยู่กับใครที่มีความสุข

ความสุขมันอยู่ที่ใจไม่มีอะไรก็มีความสุข ความสุขอาจอยู่ไม่ไกล เกิดขึ้นภายในนั่นแหละความสุข และความสุขเกิดขึ้นที่ใจมีเธอข้างกายก็มีความสุข" เพลงของ ปู่จ๋าน ลองไมค์

     ทำให้รู้ว่าความสุขอยู่รอบตัวขึ้นอยู่กับว่าจะไขว่คว้ามาหรือไม่เท่านั้นเอง เมื่อตนเองได้รับพลังให้รักตัวเองแล้วหลังเข้าร่วม "ทูตแห่งความสุข" ทำให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน ดูแลใส่ใจโดยเริ่มจากตัวเราเอง กระแสโลกในปัจจุบันคือการกินอาหารที่ปลอดภัยและใส่ใจสุขภาพ ปัจจุบันกำลังทำโครงการขนาดเล็กของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเด็นการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมี ร่วมกับปราชญ์ชุมชนบ้านแวนนาริน โดยผสมผสานภูมิปัญญาของปราชญ์ชุมชนและนวัตกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของคนรุ่นใหม่ในชุมชน เชื่อมต่อผสมผสานเกิดการทำงานของคน 3 วัย เยาวชน คนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุ แม้อาจดูว่าเล็กน้อยแต่ยั่งยืน เพราะอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่๙ ก้าวของความพอเพียง สู่ก้าวแห่งความยั่งยืน เมื่อตนเองเกิดความพอเพียงและจึงอยากส่งต่อให้คนในชุมชน จึงเข้าร่วมกับตลาดนัดความสุข ตลาดของคนรักสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกวันศุกร์ที่โรงพยาบาลลี้ เพื่อแบ่งปันและสร้างความแข็งแรงจากภายในด้วยการกินผัก "เพราะรักจึงให้ผักนำ" กะ กะ กินผักแล้วดีน่ะ

                                                       สนใจสั่งสินค้า  กดที่นี่