จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosybthetic bacteria; PSB) เป็นแบคทีเรียพบกระจาย ทั่วไปในธรรมชาติ ตามแหล่งน้ำจืด น้ำเค็ม

 เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซีส : บีที ( Bacillus thuringiensis : BT ) เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่มีพิษต่อมนุษย์และสัตว์ รวมถึงแมลงห้ำ แมลงเบียน

น้ำส้มควันไม้ หรือ น้ำวู้ดเวเนการ์ (Wood vinegar) คือผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเผาถ่าน มีลักษณะเหลวสีน้ำตาลแดงหรือสีเหลืองอมน้ำตาล

เชื้อบาซิลลัส ซับทีลีส : บีเอส ( Bacillus subtilis , BS) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงสปอร์แห้งและสปอร์ในสารเหลว ใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชหลายชนิด เช่น โรคทีเกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และโรคแอนแทรคโนส 

 

ไส้เดือนดินจัดอยู่ในกลุ่มผู้ย่อยสลายซากอินทรีย์ในระบบนิเวศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามที่อยู่อาศัยและนิสัยในการกินอาหารคือ ไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่ตามผิวดินหรือใต้ซากอินทรีย์ และไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่ใต้ดินโดยการขุดรูอยู่