เชื้อบาซิลลัส ซับทีลีส : บีเอส ( Bacillus subtilis , BS) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงสปอร์แห้งและสปอร์ในสารเหลว ใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชหลายชนิด เช่น โรคทีเกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และโรคแอนแทรคโนส 

 

น้ำส้มควันไม้ หรือ น้ำวู้ดเวเนการ์ (Wood vinegar) คือผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเผาถ่าน มีลักษณะเหลวสีน้ำตาลแดงหรือสีเหลืองอมน้ำตาล

ฟาร์มอัจฉริยะต้นทุนต่ำและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ที่ใช้ในสวนคือระบบให้น้ำอัฉริยะผ่านการทำงานของ Sensor ตรวจวัดความชื้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" จาก ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ ศูนย์แมคคาทรอนิกส์และออโตเมซั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ไส้เดือนดินจัดอยู่ในกลุ่มผู้ย่อยสลายซากอินทรีย์ในระบบนิเวศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามที่อยู่อาศัยและนิสัยในการกินอาหารคือ ไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่ตามผิวดินหรือใต้ซากอินทรีย์ และไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่ใต้ดินโดยการขุดรูอยู่

 

วิถีอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง